Open Access

Velferdsstatens transformasjoner

Halvard Vike (ed), Bengt Karlsson (ed), Rolf Sundet (ed)

Synopsis

Gjennom den norske velferdsstaten har offentlige myndigheter tatt ansvar for borgernes liv og velferd. Skole og utdanning er garantert for den enkelte, og om man blir syk, trenger hjelp eller på annen måte ikke klarer seg selv, er risikoen for den enkelte redusert. Alle borgere er garantert goder, tjenester og en viss trygghet gjennom det sikkerhetsnettet velferdsstaten utgjør. Det er også et velferdspolitisk mål å redusere sosial ulikhet.

Men den norske velferdsstaten slik vi kjenner den er i dramatisk endring. Denne boka handler om hvilke endringer som peker seg ut som noen av de mest sentrale, hvorfor de trer fram og hvilke konsekvenser de kan få. Boka veksler mellom analyse av overordnede mønstre, drivkreftene bak disse mønstrene slik de skapes på ulike felt på velferdsstatens grunnplan og fyldige beskrivelser av hvordan tjenester, profesjonsroller og brukere gis nye vilkår og dermed forandres. Bokas tematikk spenner vidt, og dens bidragsytere søker å kaste lys over fellestrekkene i den store variasjonen som kjennetegner det vi kaller velferdsstatens transformasjoner.  

Halvard Vike, Bengt Karlsson, Rolf Sundet
Halvard Vike, Bengt Karlsson, Rolf Sundet

Et eksempel på neoliberalistisk forvandling i den norske velferdsstaten?

Bengt Karlsson, Trude Klevan, Marit Borg

Et etnografisk studie af inddragelse og ansvarliggørelse af pårørende i psykiatrisk praksis

Jeppe Oute, Stinne Glasdam

Om deinstitusjonalisering og det psykiatriske blikk

Trude Klevan, Knut Tore Sælør

Om brudd som muligheter for en stat som vil oss vel

Rolf Sundet

Entreprenørskap som drivkraft for sosiale innovasjoner

Lars U. Kobro

Kommuneansattes innovasjonsarbeid i samhandling om tjenester til barn, unge og familier

Hans A. Hauge, Halvard Vike

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter