Open Access

Tekster og lesere

Et nærmere blikk på ungdomstrinnet

May Line Rotvik Tverbakk (ed), Tove Sommervold (ed)

Synopsis

Antologien Tekster og lesere presenterer et bredt spekter av fagfellevurderte artikler om tekstutvalg og tilnærmingsmåter til lesing i ungdomsskolen. På disse trinnene møter elevene mer komplekse og mangfoldige tekster enn tidligere, og forventningene til lesekompetanse øker merkbart i løpet av ungdomsskoleårene.

Bidragene i antologien aktualiserer skolens lesing og leseundervisning på 2020-tallet. De tilbyr oppdatert, forskningsbasert kunnskap om lesing gjennom diskusjoner av eksempler, tekster og dilemmaer fra ungdomstrinnets leseundervisning. Kapitlene kan hver for seg og sammen fungere som utgangspunkt for refleksjon over hvordan ungdomsskoleelevers lesing og leseinteresse kan støttes og videreutvikles.

Boka retter seg mot alle som ønsker å styrke elevenes lesekompetanse og skape en engasjerende og relevant leseundervisning. Ambisjonen er å inspirere lærere, lærerstudenter, forskere og andre med interesse for ungdomsskolens leseundervisning til å se enda flere muligheter og til å ta i bruk et større repertoar av tilnærmingsmåter og teksttyper.

May Line Rotvik Tverbakk, Tove Sommervold
May Line Rotvik Tverbakk, Tove Sommervold

Elever på tiende trinn leser og diskuterer en novelle med motstand

Åsmund Hennig

Essensialisme eller synliggjøring?

Asbjørn Rørslett Kolberg

Invitasjoner til følelsesmessig involvering og engasjement hos leseren i Shaun Tans bildebok

Tove Sommervold

En interventionsstudie i flerspråkiga klassrum

Ann-Christin Randahl , Malin Blix , Christina Olin-Scheller

Fire ungdomsskolelæreres erfaringer med å bruke læringsressursen Veiledet lesing i samtale om tekst

Hege Rangnes , Toril Frafjord Hoem , Åse Kari H. Wagner

En analyse av oppgaver til skjønnlitterære tekster i læreverk for ungdomstrinnet

Linda Wahlmann Olsen , Anne-Beathe Mortensen-Buan

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter