Open Access

Danning i digitale praksiser

Digital danning i barnehage, skole, hjem og fritid

Margunn Serigstad Dahle (ed), Grete Skjeggestad Meyer (ed)

Synopsis

Gir det egentlig mening å skille mellom «danning» og «digital danning»? Er «barndom» og «digital barndom» to sider av samme sak? Når skillet mellom livet i og utenfor det digitale er i ferd med å viskes ut, gir kanskje svaret seg selv. Men konsekvensene for barn og unges danning er ikke like åpenbare.

Denne vitenskapelige antologien fokuserer på digital danning i barnehage, skole, hjem og fritid. Forfatterne utforsker sentrale aspekter ved digital danning gjennom å studere møtepunktene mellom forskjellige fag- og profesjonspraksiser og vår stadig mer digitaliserte hverdag.

Digital danning viser til en helhetlig forståelse av hvordan man lærer, tilegner seg verdier og holdninger, og utvikler identitet og selvforståelse i en digital kontekst. Barn og unges danningsprosess angår oss alle. Samtidig varer den personlige danningen livet ut. Bevisstgjøring og kunnskap om forholdet mellom danningen og det digitale er derfor et allment behov i vår medialiserte samtid.

Denne antologien vil være en viktig ressurs og inspirasjonskilde for lærerutdannere, medieforskere, barnehage- og grunnskolelærere, studenter, foreldre, samt barne- og ungdomsarbeidere på ulike arenaer.

Redaktørene Margunn Serigstad Dahle (førstelektor) og Grete Skjeggestad Meyer (dosent) er begge ansatt ved NLA Høgskolen. De leder forskergruppen Barn, medier og livssyn, som denne antologien springer ut fra.

Antologien åpner med et essay om Mats «Ibelin», skrevet av hans far Robert Steen eksklusivt for denne utgivelsen. Gjennom sin dypt personlige tekst viser han hvor viktig det er å søke å forstå barn og unges digitale liv – ikke minst i forhold til vennskap og opplevelse av mening.

En historie om viktigheten av å forstå

Robert Steen

På spor av pedagogiske danningsdiskurser

Trude Kyrkjebø

Om billedleg og digital dannelse i børnehaver

Klaus Thestrup

Læreres erfaringer i lys av danning og digital kompetanse

Per Ivar Kjærgård

First Lego League-praksis som læringsarena for lærerstudenter

Runar Eikhaug , Beate Eltarvåg Gjesdal

Med engelskfaget som case

Astrid Haugestad , Charles Paul Keeling

Multicultural and user-centred research initiative empowering immigrant families in Norway

Carol Azungi Dralega

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter