Open Access

Lærerliv i en mangfoldig norsk skole

Ole Petter Vestheim (ed), Ingrid Elden (ed)

Synopsis

I så vel faglitteratur som i offentlig diskurs omtales ofte skolen i entall, som «den norske skolen», som om den var en enhetlig størrelse, sentralisert og uforanderlig. I boken utfordrer vi en slik forståelse og hevder at denne forståelsen ikke nødvendigvis holder stikk i virkeligheten. Skoler utgjør et nettverk av ulikskap og mangfoldighet. Skolen er kontekstuelt forankret i ulike omgivelser, knyttet til geografi, kultur, skolestruktur og skolekultur – alt med betydning for lærerlivet som utspiller seg der.

Vi ønsker med denne boken å fremheve det mangfoldige spekteret av norske skoler, like variert som lærernes egne liv. Vi ønsker å synliggjøre ulike aspekter av denne mangfoldigheten som vi mener er mangelfullt representert i både faglitteratur og lærerutdanning. Å omtale skolen som en enhetlig størrelse kan virke som et svar på forventningen om at alle elever i Norge skal få lik opplæring, uavhengig av hvilken skole de går på. I boken presenteres ideer og kapitler som synliggjør skolens kompleksitet, både i mandat og struktur, og at lærernes yrkesutøvelse av den grunn kan være svært variert.

Boken henvender seg til lærerutdannere, studenter i lærerutdanning, lærere, rektorer og andre som er opptatt av læreryrket og skole.

Ole Petter Vestheim, Ingrid Elden

Lærerliv

Ole Petter Vestheim, Ingrid Elden

Nyutdannede i møte med en utvidet og flerdimensjonal lærerrolle

Veronica Isaksen, Ingrid Elden

Lærerrollen i grunnskole for voksne

Ingrid Elden

Lærerliv i fådelte skoler

Ole Petter Vestheim

Lærarens rolle i samisk versus ikkje-samisk læreplan

Leiv Sem

Grunnprinsipper i lærerens lovfestede samfunnsoppdrag

Eldar Taraldsen

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter