Open Access

Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv

Ingfrid M. Thorjussen (ed), Ursula S. Goth (ed)

Synopsis

Denne vitenskapelige antologien presenterer ulike forskningsarbeider som tar for seg verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv. Boken dekker et bredt spekter av fagområder, fra journalistikk og interkulturell kommunikasjon til teologi, pedagogikk og barnehage- og grunnskolelærerutdanning.

Yrkesutøvelse er i dag basert på kunnskap, refleksjon og profesjonsverdier. Disse verdiene har en moralsk karakter og innebærer en forpliktelse til å sette barnet, eleven eller studenten, samt samfunnets interesser foran egne interesser. Samtidig krever samfunnet at kvaliteten i utdanningen forbedres og at studiene forbereder den enkelte på morgendagens krav.

Når verdier enten danner et intensjonsgrunnlag for handling eller skaper retning for handling, vil verdiene bli et fortolkningsgrunnlag i vurderinger av våre profesjonelle handlinger. Disse handlingene og refleksjonene analyseres i antologiens 17 kapitler, skrevet av 30 bidragsytere fra akademia med lang kjennskap til praksisfeltet. Boken gir dermed leserne et dypere innblikk i sammenhengene mellom verdier, yrkesutøvelse og kvalitet i utdanningene, og vil være en viktig ressurs for forskere, undervisere, studenter og andre med interesse for denne tematikken.

Ingfrid M. Thorjussen, Ursula S. Goth

Ulike verdier, holdninger og kompetanseutvikling i utdanningen

Ursula S. Goth, Ingfrid M. Thorjussen

Kompetanseutvikling mellom høgskole, kommune og skole

Linnéa K. Jermstad, Marit Myklebust, Anne Lene B. Toppe, Renate C.J. Vesteraas, Ursula S. Goth

På vei til å bli barnehagelærer

Lill Krestin Ryland, Svitlana Holovchuk

En vitenskapsfilosofisk tilnærming til estetisk opplevelse i barnehagelærerutdanningen

Grete Skjeggestad Meyer

Fra enkeltstående byggeklosser til en bærebjelke i profesjonsfellesskapet?

Gunnvi Sæle Jokstad

En kvantitativ innholdsanalyse av nyheterom religion i Supernytt

Solveig Omland, Hilde Kristin Dahlstrøm

Ein retorisk analyse av ti år med NRK Supers blimE-kampanje

Bård Norheim

Case fra YouTube, TikTok og NRK Super

Margunn Serigstad Dahle

En allmennpedagogisk respons på lærerstemmer i et utviklingsprosjekt

Tone Helene Skattør, Inge Andersland, Ane Malene Sæverot

Krav til språkutvikling for studentermednorsk som andrespråk

Erik Andvik, Ursula S. Goth, Bjørghild Kjelsvik

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter