Kunstskapte fellesskap

Forfattere

Melanie Fieldseth (ed)
Hanne Hammer Stien (ed)
Jorunn Veiteberg (ed)

Synopsis

Kunstskapte fellesskap inviterer til en samtale om hva fellesskap i og rundt kunsten er og kan være. Hvilke former for samvær og samhørighet preger ulike kunst- og kulturoffentligheter, og hva slags offentligheter bidrar til at det dannes nye kunstskapte fellesskap? Hva skjer når kunst skaper friksjon ved å utfordre etablerte virkelighetsoppfatninger? Hvilke begreper og teorier tas i bruk for å forstå hva fellesskap kan innebære i en kunstnerisk sammenheng? 

Gjennom 12 artikler undersøker boka slike spørsmål i en nordisk kontekst. Den begrenser seg imidlertid ikke til profesjonell kunstutøvelse og kunstfeltets egne arenaer, men retter også blikket mot estetiske praksiser som utfolder seg innenfor kulturen i en bredere forstand. Boka er delt inn i tre tematiske deler: fellesskap som ambisjon, fellesskap som praksis og fellesskap under forhandling. 

Kunstskapte fellesskap springer ut av forskningsprogrammet «Kunst og sosiale fellesskap», som er et samarbeid mellom Statens Kunstfond i Danmark og Kulturrådet i Norge. Boka presenterer bidrag fra prosjekter som mottok finansiering fra den første fasen av forskningsprogrammet, i tillegg til bestilte artikler. 

Kapitler

Forfatterbiografier

Melanie Fieldseth

Melanie Fieldseth er seniorrådgiver i Kulturrådets avdeling for kulturanalyse og arbeider i tillegg som dramaturg og skribent. Hun er utdannet teaterviter fra Universitetet i Bergen.

Hanne Hammer Stien

Hanne Hammer Stien er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Kunstakademiet, UiT Norges arktiske universitet. Ved siden av å være forsker har Stien virket som kunstkritiker, og hun har en kuratorisk praksis. Hun er medlem av Forsknings- og utviklingsutvalget til Kulturrådet.

Jorunn Veiteberg

Jorunn Veiteberg er dr. philos. i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider som skribent og kurator og har vært medlem av rådet i Norsk kulturråd siden 2016, der hun også er leder av Forsknings- og utviklingsutvalget.

Anne Haugland Balsnes

Anne Haugland Balsnes er professor i musikk og visedekan for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Agder. Hennes forskningsinteresser dreier seg om sang i ulike sammenhenger, som kor, helse og utdanning. Hun er også utdannet kordirigent.

Peter Berliner

Peter Berliner er professor i arktisk community-psykologi ved Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet. Han er cand.mag. og mag.art. i idéhistorie og psykologi samt autoriseret specialist og supervisor inden for psykoterapi og organisationspsykologi.

Kim Boeskov

Kim Boeskov er adjunkt ved Rytmisk Musikkonservatorium, hvor han underviser og forsker i musikpædagogik. I sin forskning har han særligt fokus på musikdeltagelsens sociale betydning, som han blandt andet har udforsket gennem feltarbejde i et musikprojekt for palæstinensiske flygtninge i Libanon.

Tor Anders Bye

Tor Anders Bye har en mastergrad i sosiologi og har arbeidet som stipendiat ved NTNU tilknyttet digitalisering og digital transformasjon av sosial praksis. Han har vært tilknyttet flere prosjekter ved Sosiologisk Poliklinikk.

Siemke Böhnisch

Siemke Böhnisch er professor i teater ved Universitetet i Agder (UiA) med en ph.d. i dramaturgi fra Aarhus Universitet. Hun er tilknyttet den tverrestetiske forskningsplattformen Kunst i kontekst ved Fakultet for kunstfag, UiA, der hun også leder forskningsgruppen Kunst og konflikt.

Mathias Danbolt

Mathias Danbolt er professor i kunsthistorie ved Københavns Universitet. Hans forskning undersøker kontaktsonene mellom kunsthistorie og kolonihistorie i en nordisk kontekst. Han er leder av de kollektive forskningsprosjektene «The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art Histories» (2019–23), støttet av Carlsberg Foundation, «Okta: Kunst og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi» (2019–22), støttet av Statens Kunstfond og Norsk kulturråd, og «Moving Monuments: The Afterlife of Sculpture from the Danish Colonial Era» (2022–25), støttet av Novo Nordisk Fonden.

Birgit Eriksson

Birgit Eriksson er professor ved afdeling for Æstetik og Kultur, Aarhus Universitet. Hun forsker i deltagelse i kunst og kultur samt i kunstens sociale og demokratiske betydning. Aktuelle projekter fokuserer på kunst i udsatte boligområder, borgerinddragende og -drevne kulturhuse samt participatoriske kunstprojekter på museer.

Anne-Gro Erikstad

Anne-Gro Erikstad er kurator og billedkunstner med utdanning fra blant annet kuratorstudiet ved Kunsthøgskolen i Bergen og kunstakademiet i Paris. Hun er initiativtaker til LevArt som hun har vært kurator og prosjektleder for siden oppstarten i 2005. Erikstad jobber også som
uavhengig kurator.

Hannaellen Guttorm

Hannaellen Guttorm er seniorforsker i Urfolksstudier ved Universitetet i Helsinki. Hun arbeider også deltid som førsteamanuensis ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Guovdageaidnu/Kautokeino. Hennes pågående forskningsprosjekt om «healing methodologies» er støttet av Kone Foundation. I tillegg deltar hun i flere forskningsprosjekter om arktiske urfolksspørsmål, inkludert urfolkskunst, bærekraft og fellesskap.

Ditte Vilstrup Holm

Ditte Vilstrup Holm er postdoc ved Copenhagen Business School. Hun forsker i relationen mellem kunst, æstetik og organisationsprocesser, for eksempel i forhold til kunstens vilkår, kunstens urbane interventioner og kunstneriske metoder til at organisere deltagelse og samspil.

Christina Hætta

Christina Hætta har bakgrunn fra det samiske kunst- og kulturfeltet hvor hun har jobbet som festivalprodusent, kurator og prosjektleder. Siden 2017 har hun ledet Samerådets kulturavdeling. I 2020 tok hun initiativ til etableringen av den pansamiske kulturtenketanken Kultur-Sápmi jurddabessi, som i 2022 utga rapporten «Kultur-Sápmi Tenketank rapport 2021–2022: Om det samiske kulturfeltet i dag og tanker omkring en styrket selvbestemmelse for det fremtidige samiske kunst- og kulturfeltet».

Mats Johansson

Mats Johansson er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, Rauland. Hans forskningsinteresse omfatter blant annet tradisjonsmusikk og populærmusikk, musikkanalytisk forskning med fokus på groove, mikrorytmikk, fremføringspraksis og improvisasjon, og musikk, opphavsrett og kulturelt eierskap.

Britt Kramvig

Britt Kramvig er sosialantropolog og professor ved Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT – Norges arktiske universitet. Hun forsker på samiske landskap og fortellinger, kreative næringer og festivaler som sosiale fellesskap ved hjelp av begreper som ontologiske praksiser, friksjon og dekolonialisering. Kolonialiseringskritikk og avkolonialisering er både et faglig og et personlig anliggende – og en måte å bli kjent med egen samiske arv. Hun er interessert i det kunnskapsmessige potensialet som samproduksjon av kunnskap har for mer ansvarlig, relevant og bærekraftig forskning og samfunnsendring.

Katrine Larsson

Katrine Larsson har en bachelorgrad i sosiologi og tar for tiden en mastergrad i likestilling og mangfold ved NTNU. Hun har i tillegg arbeidet på flere prosjekter ved Sosiologisk Poliklinikk.

Valentina Martínez Mariscal

Valentina Martínez Mariscal er dansekunstner og frilansforsker innen kunst, kultur og estetikk. Hun utforsker temaer innen kunstens samfunnsrolle og samarbeidsbasert urbanisme i grensen mellom kunst, arkitektur, design og sosialt arbeid. Hun har doktorgrad i antropologi, informasjons og kommunikasjonsvitenskap fra Sorbonne Universitet i Paris.

Louise Mønster

Louise Mønster er lektor i dansk og nordisk litteratur ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Hun har forfattet flere monografier om nordisk poesi, blandt andet Ny nordisk. Lyrik i det 21. århundrede (2016), ligesom hun har redigeret antologier og skrevet en lang række artikler om dansk og nordisk lyrik. Senest har Mønster sammen med Hans K. Rustad og Michael K. Schmidt skrevet Digtoplæsning. Former og fællesskaber (2022).

Sabine Dahl Nielsen

Sabine Dahl Nielsen er ph.d. i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet. Hun arbejder som postdoc på det kollektive forskningsprojekt Togetherness in difference: Reimagining identities, communities and histories through art, hvor hun forsker i kuratoriske praksisser, migration, offentlige rum, radikalt demokrati og deltagelse. Hendes seneste bogudgivelse er Konflikt og forhandling: Kunstens rolle i samtidens offentlige storbyrum (2022).

Anne Mette W. Nielsen

Anne Mette W. Nielsen er lektor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet. Hun forsker i unges deltagelse i kunst og kultur med fokus på, hvordan kunst og kultur som alternativ social arena kan åbne nye muligheder for unge på kanten af samfundet. Aktuelle projekter omfatter kunst i udsatte boligområder, kultursociale beskæftigelsesindsatser samt teater som kreativt læringsfællesskab i folkeskolen.

Kristine Ringsager

Kristine Ringsager er musikantropolog og tenure-track-adjunkt på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. I sin forskning fokuserer hun særligt på musiklivets racialiserede og kønnede kulturer og infrastrukturer og på brugen af musik i sociale forandringsprocesser.

Hans Kristian S. Rustad

Hans Kristian S. Rustad er professor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han har skrevet avhandling om litterære hypertekster (2008) og artikler om nordisk poesi og digital fiksjon samt redigeret og utgitt flere bøker, blandt andet Fotopoetikk. Om dikt og fotografi i norsk lyrikk (2017). Senest har Rustad sammen med Louise Mønster og Michael K. Schmidt skrevet Digtoplæsning. Former og fællesskaber (2022).

Tiri Bergesen Schei

Tiri Bergesen Schei er professor i musikkpedagogikk og leder av forskningsprogrammet Kunst, kreativitet og kulturelle praksiser (KKKP) ved Høgskulen på Vestlandet. Schei forsker blant annet på sang og danningsprosesser, med særlig vekt på sammenhenger mellom stemmeutfoldelse og uheldige avtrykk av selvdisiplinering.

Michael Kallesøe Schmidt

Michael Kallesøe Schmidt er lektor på Københavns åbne Gymnasium og tidligere postdoc på projektet Nordisk poesi og sociale fællesskaber. Schmidt har udgivet Forfatterpoetik. En genres historie (2018), redigeret antologier og skrevet artikler om nyere dansk litteratur, blandt andet Kybernetik og romantik. Om Klaus Høecks forfatterskab (2021). Senest har han sammen med Louise Mønster og Hans K. Rustad skrevet Digtoplæsning. Former og fællesskaber (2022).

Gaute Skrove

Gaute Skrove har en mastergrad i barnevern fra NTNU. Han tar for tiden doktorgrad i samfunnsvitenskap ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU og studerer sosiologi ved samme universitet.

Anne Scott Sørensen

Anne Scott Sørensen er siden februar 2022 professor emerita i kulturstudier ved Syddansk Universitet. Hun har gennem de senere år forsket i kulturpolitik, kulturarv og kulturformidling med fokus på
borgerinddragelse og participatorisk design i offentlige kulturinstitutioner, værdien af kunst og kultur og nye samspil mellem kulturpolitik og social-, bolig- og integrationspolitik.

Aksel Tjora

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim og leder av Sosiologisk Poliklinikk. Han forsker særlig på sosial interaksjon og fellesskap i ulike sammenhenger. Han har forfattet mange bøker, blant annet Hva er fellesskap (Universitetsforlaget 2018).

Madeleine Varang

Madeleine Varang har en bachelorgrad i sosiologi og årsstudium i nordisk språk og litteratur fra NTNU. Hun tar for tiden en mastergrad i sosiologi med fordypning i systemteori ved samme universitet. I tillegg driver hun med forskningsarbeid ved Sosiologisk Poliklinikk og arbeider som vitenskapelig assistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU.

Mia Falch Yates

Mia Falch Yates er postdoc ved afdeling for Digitalt Design, IT-Universitetet i København. Hun har gennem de seneste år forsket i kunst- og kulturformidling med fokus på, hvordan museer kan facilitere meningsfulde og inkluderende oplevelser for borgerne. Aktuelt forsker hun i oplevelsesdesign og anvendelse af digitale teknologier i formidlingen af immateriel kulturarv på museer.

Nedlastinger

Kommende

18 August 2022

Kategorier

Detaljer om denne publikasjonen

ISBN-13 (15)

978-82-450-4171-2